Kombinasjonsbehandling

Nytt fra Nye metoder

I Sverige har de nå besluttet å ta i bruk Optune ved alle regioner og en ny avtale ble inngått i sommer. Det er ingen grunn til at ikke norske pasienter også skal kunne få Optune som behandling.

Rolf J. Ledal

Illustrasjonsfoto: www.optune.com

Bestillerforum i Nye metoder behandlet i sitt møte 21. november vår anmodning om ny vurdering av Optune, og besluttet å bestille en hurtig metodevurdering. Fra protokollen fra møtet har vi sakset følgende:

Sak 189-22 Forslag: ID2022_119 Elektrisk feltterapi (Optune, Tumor Treating Fields) alene eller i kombinasjon med legemidler for utvalgte grupper glioblastompasienter basert på genomsekvensering og biomarkører. Til drøfting. Beslutning En hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for elektrisk feltterapi (Optune, Tumor Treating Fields) til behandling av glioblastom. Firma bør, hvis mulig, levere en separat subgruppeanalyse for bruken av Optune alene eller i kombinasjon med legemidler for utvalgte grupper glioblastompasienter basert på genomsekvensering og biomarkører som en del av dokumentasjonspakken til metodevurderingen. Sykehusinnkjøp HF deltar i relevante deler av arbeidet med metodevurderingen og utarbeider tilhørende prisnotat.

En hurtig metodevurdering er en kunnskapsoppsummering med fokus på effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet. Ved hurtig metodevurdering er det fortrinnsvis produsenten / leverandøren som sender inn dokumentasjon og utarbeider nødvendige analyser. Folkehelseinstituttets oppgave er å vurdere den innsendte dokumentasjonen kritisk. Denne typen metodevurdering er aktuell for enkeltmetoder med dokumentasjonspakke fra en leverandør. Det regnes med en tidsbruk på 180 dager fra mottatt dokumentasjonspakke for hurtige metodevurderinger. Nå venter vi med spenning på videre prosess hvor Novocure som leverandør skal levere dokumentasjon og Folkehelseinstituttet skal vurdere denne. Er vi heldige, så kan en ny og positiv beslutning foreligge allerede i løpet av neste sommer.

Legenes stemme blir sterkere

Nye metoder og Den norske legeforeningen har nå inngått en avtale der Legeforeningen kan foreslå hvilke eksperter som skal delta i utarbeidelsen av metodevurderingene.

– Vi som er i Nye metoder er ikke eksperter på sykdommene og den enkelte behandling, mens fagekspertene sitter med en helt essensiell kunnskap som opplyser de sakene som Beslutningsforum skal gjøre vedtak om. Til syvende og sist skal det gjøres en prioritering mellom kostnader og nytte og det er svært viktig at saken er så opplyst som mulig når det kommer på bordet til Beslutningsforum, sier Jan Frich som er fagdirektør og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst til Healthtalk.no.

Habilitetsspørsmål rundt legenes tilknytning til legemiddelindustrien blir naturlig nok noe som må vurderes når legen skal involveres i større grad. - Vi som fageksperter sitter ikke på noen sider av bordet. Vi er uavhengige av både industrien og Nye metoder. Vi blir spurt om råd og deler vår kunnskap. Jeg tror det er bra at legemiddelfirmaene får den beste innsikten i hva som er best for Norge og norske pasienter akkurat som at det er er er bra at Nye metoder også mottar den beste innsikten. Når legemiddelindustrien og Nye metoder stiller oss de samme spørsmålene synes jeg ikke det er noe problem, sier lege Fredrik Schjesvold til Healthtalk.no. Videre fortsetter han: – For meg er det en helt klar sammenheng mellom det å kunne være en fagekspert og å delta i industriens «advisory boards». Her er det veldig mye læring, her ser du hvordan veien går videre for ulike behandlingsstrategier og får innsikt i hva internasjonale eksperter mener om ting som ikke diskuteres på norske og internasjonale konferanser, sier han.