Doktorgradsstudie

Ny studie gitt finansiering av Stiftelsen Dam

Rolf J. Ledal

Gjennom forskningsprogrammet til Stiftelsen Dam har Einar Vik-Mo fått midler til en doktorgradsstudie for en nevropsykolog. Peroperativ monitorering under våkenkraniotomi er tema for denne studien, hvor pasienter med diffuse gliomer skal inkluderes.

Fra søknaden har vi sakset følgende:

Hjernekreft av typen diffust gliom er ikke mulig å kurere, men tidlig kirurgisk behandling gir lenger overlevelse. Behandlingen er en balansekunst, en skal fjerne mest mulig tumorvev uten å påføre pasienten skader som kan gi varig funksjonssvikt og redusert livskvalitet. Ved Oslo universitetssykehus har vi et stort volum og gode resultater for hjernekirurgi der pasienten er våken og samarbeider under inngrepet slik at man kan overvåke bevegelsesevne og språkfunksjon.

Bevaring av mer komplekse språkfunksjoner og kognisjon kan ha stor betydning for livskvalitet, men krever svært detaljert utredning og metodikk. Dette gjøres kun noen få steder i verden. Slike kompliserte undersøkelser under inngrep krever tett samarbeid mellom pasienten og det multidisiplinære teamet gjennom hele behandlingsforløpet. Vi ønsker å etablere et slikt pasientforløp tilpasset norske forhold og evaluere effektene av behandlingsløpet med fokus på bevaring av komplekse funksjoner og målrettet rehabilitering.

I løpet av vinteren skal en stipendiat rekrutteres og studien startes. Vi ser frem til at pasientene som deltar i denne studien også skal bli en del av Pro-Gliostudien, og monitoreres av nevropsykolog allerede under det kirurgiske inngrepet for å legge enda bedre til rette for god rehabilitering og bedre livskvalitet.

Vi takker Stiftelsen Dam for tildelingen og stiller selvsagt med brukermedvirkning i denne studien, også.