Strategi

Ny kreftstrategi lover bedre kreftomsorg

Den 4. juni 2013 presenterte Helse og omsorgsminister Jonas Gahr Støre sammen med Kreftforeningen den nye nasjonale kreftstrategien 2013-2017 «Sammen – mot kreft». Strategien er et samarbeid mellom helsemyndighetene og Kreftforeningen. Det var altså en viktig dag for alle som er berørt av kreft.

Ole Alexander Opdalshei

assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

Kreftforeningen har ønsket å få en ny plan eller strategi etter at den forrige kreftstrategien fra 2006 gikk ut på dato. Det skjer kontinuerlig en enorm utvikling på kreftområdet, og samtidig er det stadig flere som blir rammet av kreft. I et internasjonalt perspektiv er kreftbehandlingen i Norge på et høyt nivå, men vi er ikke best, og vi har flere forbedringsområder når det gjelder forebygging, behandling og omsorg. Stadig blir vi påminnet fra pasienter, pårørende og fagpersoner om svakheter og mangler ved dagens system. Derfor har vi vært svært opptatt av at myndighetene får på plass en strategi eller plan som kan løse dagens og fremtidens utfordringer på kreftområdet.

At Helse- og omsorgsministeren ønsket å lansere strategien på Vardesenteret ved St Olavs hospital var ingen tilfeldighet. Både fordi Vardesenteret med det tilbudet som gis til kreftpasienter er omtalt i strategien, men også fordi ministeren var tydelig på et grunnleggende prinsipp i kreftstrategien: at pasienten skal settes i sentrum. Nettopp det prinsippet ligger til grunn for utviklingen av tilbudet ved Vardesenterne.

Den nye nasjonale kreftstrategien lanserer fem hovedmål

  • En mer brukerorientert kreftomsorg

  • Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp

  • Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging

  • Flere skal overleve og leve lenger med kreft

  • Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende

Under hvert av disse hovedmålene er det presentert flere «nasjonale målsettinger» og «delmål». Totalt legges det frem i strategien 25 «nasjonale målsettinger» og 85 «delmål». Blant annet slås det igjen fast at 80 prosent av alle kreftpasienter skal starte behandlingen innen 20 virkedager etter at henvisingen er mottatt. At Norge skal være blant de landene som har høyest 5-års overlevelse etter kreft og lavest kreftdødelighet. Og at kreftpasienter i Norge skal tilbys diagnostikk, utredning, behandling, oppfølging og rehabilitering på høyt internasjonalt nivå. Strategien viser også til målsettingen om 25 prosents reduksjon i for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer (herunder kreft) innen 2025. Hele strategien med hoved- og delmål finnes på www.regjeringen.no

Et spennende initiativ i relasjon til strategien er at det opprettes et «Partnerskap mot kreft». Partnerskapet som består av representanter fra helsemyndighetene, de regionale helseforetakene, KS, Kreftforeningen, og pasientforeningen, skal bidra til en samordnet gjennomføring av mål og delmål i strategien. Tanken er at partnerskapet skal være en plattform for dialog og samarbeid som skal styrke arbeidet mot kreft lokalt, regionalt og nasjonalt.

Kreftforeningen har hatt en aktiv rolle i utforming av strategien, men vi får også samtidig spørsmål om hva vi synes om strategien. Selv om vi på noen områder mener strategien kunne vært mer forpliktende, synes vi det er en god og offensiv strategi. Når myndighetene for eksempel sier at vi skal bli «foregangsland» både for gode pasientforløp og for kreftforebygging, er dette ambisiøse mål. Vi har store forventninger til hva kreftstrategien vil bety for den fremtidige kreftomsorgen. Nå har myndighetene forpliktet seg til å satse på kreftområdet!

Kreftforeningen har lovet å være en konstruktiv medspiller for å nå målene i strategien. Vi skal si fra når vi mener kursen bør korrigeres, samtidig som vi skal fortsette vår rolle som vaktbikkje til det beste for kreftsaken. I dette arbeidet vil det bli viktig med et fortsatt tett samarbeid med pasientforeningene. Som det fremgår av tittelen på strategien; skal målene nås må alle aktører innen kreftområdet jobbe sammen – mot kreft.