Behandlingsmetoder

Ny helse- og sykehusplan

Som en del av regjeringens nye helse- og sykehusplan har regjeringen og Kommunenes sentralforbund (KS) inngått en avtale om å etablere 19 helsefellesskap som skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene.

Rolf J. Ledal

De mest sårbare pasientene skal prioriteres. Hele planen er et omfattende dokument på 178 sider, som omhandler mye. En liten smakebit på innholdet er altså den nye organiseringen i helsefellesskap som skal sikre at pasientene får en bedre oppfølging og mer sammenhengende tjenester.

– Det er de mest sårbare pasientene som lider oftest under at sykehus og kommuner ikke samarbeider godt nok. Det er på høy tid å utvikle helsetjenestene for å unngå at pasientene havner mellom to stoler. Jeg er veldig fornøyd med at KS er med på laget. Det er en unik avtale vi har fått til sammen, sier helseminister Bent Høie.

– Med denne avtalen kan kommunene ta en mer aktiv og forpliktende rolle når helsetjenestene skal utvikles. Helsefellesskapet er en modell som sykehus og kommuner har utviklet, og som fungerer for å prioritere tjenestene til de pasientene som trenger det mest, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Hvert helsefellesskap inkluderer et helseforetak med tilhørende kommuner. Representanter fra sykehus, kommuner, fastleger, pasienter og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen for å finne gode lokale løsninger.

Regjeringen og KS er enige om at helsefellesskapene må prioritere tjenestene til disse fire pasientgruppene: barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser.

Helsefellesskapene skal organiseres på tre nivåer:

  • I partnerskapsmøtet møtes den øverste ledelsen i kommunene og sykehusene årlig og bestemmer den overordnede strategiske retningen.

  • Det neste nivået, strategisk samarbeidsutvalg, møtes administrativ og faglig ledelse. De beslutter de konkrete pasientforløpene og hvordan tjenestene skal utvikles.

  • På nivået under er faglige samarbeidsutvalg. Dette er arbeidsgruppene som skal jobbe med forslag de konkrete prosedyrene og pasientforløpene.