Behandling

Med bølger som våpen – TTF gir håp!

Mange hjernesvulstrammede får som en del av sin behandling stråleterapi ved Radiumhospitalet eller andre sykehus. Denne strålingen er såkalt ioniserende stråling, og er noe som kun kan gis over kortere tid og på et sykehus. Visste du at hjernesvulstrammede også kan behandles med ikke-ioniserende stråling, hjemme og i dagligsituasjoner? Hjerne Det! har vært på hjemmebesøk hos Nicolai Løchen og fulgt en månedlig sjekk av hans behandling med tumorterapifelt (TTF).

Rolf J. Ledal J

Nøye plassering er viktig for å få optimal effekt av behandlingen.

Optune fra Novocure er et medisinsk behandlingsutstyr som bruker elektriske felt til å forstyrre celledelingen i kreftcellene. Gjennom 36 transdusere, eller svingere om du vil, sendes det elektriske signaler av lav spenning og forholdsvis lang bølgelengde. Som ved mange ekkolodd, bruker disse transduserne en frekvens på 200 kHz, noe som gir presise signaler. Vekselstrømmen i veggen har til sammenligning en frekvens på 50 Hz. Signalene som kommer fra Optunes sentralenhet har en spenning på 1–3 v/cm, og er således av en så lav styrke at den som bruker utstyret ikke kjenner det.

Med dagens behandlingsmetoder er det dessverre de færreste som opplever mange år etter at diagnosen er satt. Bruken av Optune sammen med medikamenter har så langt vist seg å hjelpe med levetidsforlengelse. I en nylig avsluttet studie med nesten 700 pasienter inkludert, var median overlevelse 50 prosent høyere etter to år ved bruk av Optune, sammenlignet med standard behandling. På verdensbasis er det klart at synergien som oppnås gjennom TTF og andre behandlingsmetoder, slik som immunterapi og medikamenter, øker overlevelsestiden for mange og spesielt for de som har inoperable svulster. Når man har en hjernesvulst som Glioblastom Multiform (GBM), er det å vinne tid essensielt.

Cytomegaloviruset (CMV) er et virus som infiserer celler og gjør at immunsystemet blir ‘blind’ for utviklingen av kreft. CMV tilhører herpesvirus-familien og er svært utbredt blant mennesker og dyr. Ca. 60 prosent av befolkningen er smittet med CMV ved 40 års alder. Man infiseres gjerne omkring to-årsalderen, eller i løpet av tenårene. Viruset ligger latent i kroppen og kan reaktiveres under spesielle forhold f.eks. ved graviditet, immunsvikt eller kreftsykdommer. Enkelte forskere har kommet frem til at mellom 40 til 90 prosent av stamcellene som er årsaken til GBM, inneholder dette viruset.

Siden begynnelsen av 2000-tallet har det vært utført flere forskningsprosjekter som har sett på sammenheng og behandling av GBM basert på kunnskapen om CMV. Et av de vanligste medikamentene som brukes i denne sammenheng er Valcyte, med virkestoffet Valganciclovir. Bruken av Valganciclovir for å hindre gjenvekst er foreløpig kun sett på i små studier, men en større fase 3-studie er nå planlagt. Det synes som at bruk av Optune som medisinsk behandlingsutstyr sammen med medikamenter, gir synergieffekter som fører til øket overlevelse og ikke minst øker livskvaliteten til de som rammes av GBM.

Forskningen vil utvilsomt gjøre solide gjennombrudd i fremtiden, og gi de som rammes behandlingsmuligheter som vi i dag ikke kjenner til. For ikke mange år siden var det et fåtall som overlevde leukemi, nå overlever ca. 95 prosent av dem som rammes. Legger vi til grunn samme positive utviklingen innenfor hjernesvulstområdet, så vil det om noen år være et fåtall som ikke vinner kampen mot kreftcellene. Mens vi venter på det endelige gjennombruddet i forskningen, så gjelder det å stoppe eller forsinke kreftcellenes vekst. Til dette kan man altså bruke mye av den samme teknologien som allerede er kjent, men på en ny og genial måte.

Det elektriske feltet som går gjennom hjernen treffer altså svulsten og hindrer kreftcellene i å dele seg. For et mindre antall brukere, så har den samlede behandlingen klart å drepe alle kreftcellene. For de fleste vil det med dagens medikamenter sammen med Optune gi en bedret livskvalitet og en bedre lokal virkning på svulsten. Høye doser cellegift påvirker hele kroppen, og når man kan gi andre hjelpende medikamenter sammen med cellegift og TTF, så blir behandlingen mer målrettet mot svulsten og mer skånsom for pasienten.

Med Optune i en liten sekk på ryggen, kan Nicolai leve livet og nyte turer i skog og mark, som før.

Nicolai er foreløpig den eneste i Norge som får denne behandlingen av glioblastom i Norge. Soraya Esmailzadeh er en erfaren sykepleier som nå jobber som «Device Support Specialist» og reiser rundt i Europa og følger opp brukere av Optune. Grunnen til at Nicolai er den eneste i Norge som mottar denne behandlingen, er at behandlingen ennå ikke er godkjent dekket av det offentlige. Kostnaden er for tiden høy, men som ved alt teknisk utstyr eller medisiner som det koster mye å utvikle, så faller kostnaden over tid når det er flere som tar i bruk behandlingen. Så lenge man også må regne inn en del reisekostnader for oppfølging av spesialister som Soraya, så gir det et skjevt bilde av kostnadene.

All immunterapi som i dag er godkjent av det såkalte beslutningsforumet har høye kostnader. På grunn av de hemmelige prisene på disse preparatene er det ikke mulig å foreta en sammenligning av kostnadene. Fra en artikkel i Dagens Medisin, fremgår det til sammenligning at kostnaden pr. kvalitetsjusterte leveår (QALY) for trippelkombinasjon hvor elotuzumab inngår er ifølge Legemiddelverket på to millioner kroner med dagens priser, for benmargskreftpasienter. Det har vært en for høy kostnad, for beslutningsforumet, men det kan bli en ny behandling av denne saken hvis prisene faller i nær fremtid, som følge av at finansieringen overføres til helseforetakene og prisene skal reforhandles.

Kostnader ved behandling vil alltid være noe som helsemyndighetene fokuserer på. Når det dreier seg om inoperable tilfeller, så er det kanskje noe vel kynisk å bruke begreper som «kostnadseffektivitet». Alle bør ha rett til den beste tilgjengelige behandlingen, uavhengig av hvor svulsten sitter. Denne ikke-ioniserende strålingen er dessuten svært mye mer skånsom enn ioniserende stråling, hvor det også vil oppstå skade i større eller mindre grad på friskt, omliggende vev som en del av behandlingen. De menneskelige kostnadene ved sykdommen er for de fleste langt viktigere å fokusere på, så her er det så absolutt på sin plass å utfordre helsemyndighetene og Stortinget når det kommer til finansieringen av nødvendig behandling.

Foreløpig er Optune et tilbud til voksne over 18, da det ikke er testet på barn. Godkjenning for bruk i Norden er underveis, og det er allerede fire pasienter som forsøksvis bruker Optune i Finland. Forskning i Danmark med perforering av skallebein under huden for å gi enda bedre vilkår for behandlingen er også igangsatt. Fra andre deler av verden er det tilgjengelige data på svært forbedret overlevelse hos et stort antall pasienter. Avhengig av genetikken i kreftcellene og synergien mellom behandlingene, kan behandlingen også redde liv. Cirka fem prosent av de som bruker Optune har endt opp symptomfrie og uten spor av GBM. For de fleste er det uansett snakk om å bruke behandlingen resten av livet.

Selv om det kan virke dramatisk og nokså krevende å skulle være tilkoblet slikt utstyr, er det ikke voldsomt fysisk krevende sier Nicolai. For ham bevarer dette livskvaliteten og har blitt til en vane. Selve apparatet er tilkoblet og gir behandling gjennom størstedelen av uken. Hver annen til tredje dag byttes «lappene» på hodet, og da må også nødvendig stell av hodebunnen utføres. Barbering av hår i området samt påføring av salve hvor det er nødvendig for å hindre sårhet, samt hvile for huden før det igjen plasseres på nye, tar ca fire til seks timer. For å oppnå best mulig effekt av behandlingen er det selvsagt viktig at utstyret brukes mest mulig. Denne kontrollen avslørte at Nicolai hadde vært tilkoblet 85 prosent av tiden fra siste månedlige kontroll. Dette tilsvarer i overkant 20 t/døgn, godt over kravet på 18 t/døgn.

Det kan oppstå noen såre områder på hodet når man bruker Optune. For å bøte på dette, kan lappene forskyves en cm eller to, for å unngå at de kommer på samme sted, hele tiden. Med Optune følger det med et spesialtilpasset diagram over plasseringen for hver enkelt bruker, basert på MR-bildene av hodet. For den som er svært bevegelig og flink til å bruke speil, kan det kanskje la seg gjøre å skifte selv hver annen til tredje dag. De fleste vil nok gjerne at ektefelle, samboer eller en annen nærstående tar seg av plasseringen, slik at det blir rett i forhold til diagrammet.

Når lappene med transduserne er ferdig plassert, er det bare å koble til apparatet og gjenoppta behandlingen. Enkel oppkobling med fargekoder sammen med få og tydelige kontroll-lamper gjør apparatet lett å bruke. Alt får plass i en liten skulderveske eller ryggsekk, og skal man ut på reise følger det med en spesiallaget koffert som har ferdige rom for ekstra batterier og annet tilleggsutstyr, slik at det er praktisk talt umulig å glemme noe. For brukerne er således systemet komplett og svært enkelt å bruke.

Noen ganger er det godt å lufte hodet med en joggetur, før utstyret skal på plass, igjen

Mange vil kanskje være skeptisk til å bruke et slikt apparat som stråler mot hjernen hele tiden. For den som er skeptisk til mobilstråling og de nye automatiske strømmålerne virker dette kanskje som en farlig behandling. Imidlertid er fasit at det er ingen eller lave bivirkninger forbundet med bruken. Maskerer du lappene på hodet med en lue som Nicolai eller kanskje en parykk, så vil de færreste legge merke til at du er koblet til apparatet. Dine nærmeste omgangsvenner og kolleger vil uansett være mest fokusert på at du skal bli frisk og ha et godt liv, og de vil nok bare synes at dette er spennende og interessant i begynnelsen, og etter kort tid ikke se på det som noe unaturlig.

Optune har sammen med medikamentene gitt Nicolai gode forhåpninger om et langt liv. Man trenger bare å kaste et kjapt blikk på ham for å se at det gnistrer i øynene hans. Det er ikke strålingen som gnistrer, men det er livsgnisten og håpet som skinner klart og tydelig, når Nicolai nå bruker bølger som våpen!