Kurs

Kurs i brukermedvirkning

Jörg Hänicke
Lisbeth Johnsen

På nyåret var det oppnevning av nye brukerutvalg i distrikt Vest. I den forbindelse ønsket Regionalt brukerforum å arrangere et kurs med erfaringsutveksling for både ferske og erfarne brukerrepresentanter, samt interesserte som kunne tenke seg å bidra i framtiden. I samarbeid med Kreftforeningen ble det med bakgrunn i dette invitert til kurs i brukermedvirkning i Bergen 28. og 29. januar. Vi var nærmere 20 deltakere fra 10 ulike pasientforeninger, hvorav fire var medlemmer i Hjernesvulstforeningen; Monica Solberg Hansen – NAV Rogaland, Kristin Gribbestad Sørlie – Helse Stavanger (vara), Jörg Hänicke – Haraldsplass Diakonale Sykehus (Bergen) og Lisbeth Johnsen – Helse Førde og kommunane (vara).

Kurset hadde til hensikt å trygge oss i rollen som brukerrepresentanter. En rolle som innebærer at vi kan bidra til at systemer og tjenester tilrettelegges slik at pasienter og pårørende får lovpålagte ytelser og tjenester av god kvalitet, og innenfor de frister som foreligger. Vi skal kunne bidra til at både pasientens, men også de pårørendes behov blir bedre sett og ivaretatt.

Kurset var bygget opp av forskjellige moduler som strakk seg fra de forskjellige behandlingsmulighetene som pr. i dag brukes for å følge opp kreftpasienter, til struktureringen av Norges Helse- og omsorgssystem. Gjennom de forskjellige foredragene ble det gitt informasjon som skulle hjelpe spesielt de nye brukerrepresentantene i å finne seg til rette i sine nye roller.

På kursets første dag var det fokus på grunnleggende opplæring i brukermedvirkning hvor vi var innom temaene: «Dialog som redskap og rolleforståelse», «Kreftbehandling og seneffekter», «Rehabilitering, pasient og pårørendeopplæring», «Brukermedvirkning i forskning» og «NAV og brukermedvirkning». Kvelden ble avsluttet med nettverksbygging mens vi nøt fantastisk Tapas på Escalon Fløyen.

Søndag morgen startet vi med en bolk om Politisk påvirkning, og sentrale lover og rettigheter, etterfulgt av informasjon om Nasjonale handlingsprogram og pakkeforløp. Resten av dagen ble brukt til gruppearbeid og erfaringsutveksling. I denne delen var det mulig for de mer erfarne brukerne å lære fra seg noen gode råd til dem av oss som var nye. Kurset ga oss en fin anledning til å bli kjent, utveksle erfaringer og lære mer om det viktige brukermedvirkningsarbeidet vi gjør i fellesskapet. Ingen avgjørelse om oss, uten oss.