Forskningsnytt

Forskningsstipend 2020

Hjernesvulstforeningen lyser med dette ut forskningsstipend for 2020.

Formålet er støtte til klinisk forskning rettet mot hjernesvulstrammede i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling, rehabilitering og omsorgsarbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer hjernesvulstrammede og deres pårørende i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Den det søkes forskningsstipend for må:

 • Minimum ha en mastergrad

 • Være tilknyttet etablerte forsknings-miljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra.

Dette kan det søkes om:

 • Forskning som omhandler fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet (med de unntak beskrevet under)

 • Ph.d.-stillinger

 • Postdoktorstillinger knyttet til institusjon som kan tildele ph.d. innen fagfeltet

 • Frikjøp av personer i eksisterende forskerstillinger (seniorforskere), forutsatt godkjenning fra arbeidsgiver.

 • Ekstra driftsstøtte når kommunenivået er involvert i gjennomføringen av prosjektet.

Dette kan det ikke søkes om:

 • Prosjekter med hovedtilknytning til institusjon i utlandet

 • Basalforskning

 • Modellutprøvinger, metodeutvikling eller kvalitetssikring

 • Utredninger eller kartlegginger

 • Opprettelse av registre

 • Postdoktor- eller seniorforsker-stillinger uten navngitt forsker

Dette prioriteres og vektlegges:

 • Klinisk, pasientnær forskning

 • Postdoktorstipend og frikjøp av seniorforskere

 • Ph.d.-søknader med navngitt kandidat

Søknadens kvalitet vektlegger:

 • Kandidatens kvalifikasjoner

 • Veileders og prosjektgruppens kvalifikasjoner

 • Problemstillingens relevans for fagområdet

 • Prosjektets metodebruk, originalitet og gjennomførbarhet

 • Relevans og beskrivelse av bruker-medvirkning

Søknaden skal blant annet inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse på maks fire sider.

 • Plan for publisering og implementering av ny kunnskap.

 • Grad av brukermedvirkning skal beskrives i alle prosjekter. Hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes.

 • Øvrige krav fremgår av søknads-skjemaet.

Frist for innsending er 1. februar 2020. Søknadsskjema fås ved henvendelse til post@hjernesvulst.no.