Digitalt

Klasseskillei utdanningen

Læreplanen fra 2006 setter krav til at elevene i grunn-skolen skal ha digitale ferdigheter, men hvordan står det til med elevenes tilbud?

Rolf J. Ledal 

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Utdanningsdirektoratet mener deter et problem at ikke alle har tilgang til nettbrett, mens kommunene holder igjen på bevilgningene til nødvendige digitale verktøy for å nå læringsmålene.

Bærum kommune har vært en foregangskommune. Der var de allerede ute i 2016 med nettbrett til elever og lærere ved 15 skoler. Skolene i Bærum melder at kommunikasjonen og veiledningen mellom lærere og elever er blitt mer umiddelbar. Elever har også gitt tilbakemeldinger om at de lærer mer og at de samarbeider mer i læringsarbeidet. Skoleledelsen tror at digitale verktøy kan øke elevenes motivasjon, kreativitet og læringsutbytte. Det handler om å skape vinnere og hindre frafall i skolen, en jobb som starter allerede i 1. klasse. Gratis nettbrett eller PC vil bidra til å utvide undervisningstilbudet til både svake og sterke elever, og ikke minst gjøre alle like godt rustet til å møte en stadig mer papirløs hverdag hvor digital kompetanse og forståelse for kildekritikk må innøves tidlig.

Ikke alle kan kjøpe selv

En undersøkelse utført av Lesesenteret viser at kun en av fire kommuner har bestemt seg for at elevene på barneskolen skal ha hvert sitt nettbrett. Hva som ligger bak mangelen på utstyr er ikke avklart, det kan således være både økonomiske og pedagogiske årsaker til at det er slik. Det som imidlertid er et faktum, er at familier med en sterk og trygg privatøkonomi står sterkere når det gjelds å supplere det kommunale tilbudet. Som et resultat av dette, vil også barn av uføretrygdede og andre grupper med svak økonomi falle utenfor gruppen med eget nettbrett, og således forsterkes klasseskillet. For mange av våre medlemmer og andre grupper med alvorlig sykdom, er økonomien preget av dette og muligheten til å kjøpe datautstyr til familiens barn kan være fraværende. Utgifter til egenandeler og nødvendige kostnader ved husholdet, er mer enn nok for manges økonomi.

Dette er uakseptabelt og en oppfordring går ut til alle om å benytte tiden som gjenstår frem til kommunevalget neste høst til å konfrontere de politiske partiene i sin hjemkommune med situasjonen. De som ikke sørger for at de nødvendige pengene brukes på anskaffelse av nettbrett til alle elever i grunnskolen og tilstrekkelig kompetanseheving av lærerne slik at læringsmålene nås for alle barn, fortjener ikke deres stemme. Programarbeidet pågår nå for fullt, og lokalpolitikerne er lydhøre for innspill. Er deres kommune en av dem som sørger for at mer enn 40 000 barn i hvert årskull ikke har det de trenger, så nytter det ikke å klage. Det trengs handling!