Økonomi

Lev lurt!

Hjernesvulstforeningen får fra tid til annen spørsmål om boligordninger for vanskeligstilte. De som rammes av hjernesvulster ender ofte opp som uføretrygdete og får således en svakere økonomi enn mange andre.

Rolf J. Ledal

Illustrasjoner: Colourbox / Collage: 07 Media

Med en svak økonomi ender man også ofte opp med det korteste strået når man skal ut og konkurrere i et boligmarked med prisnivå som øker mer og raskere enn uføretrygden. For den som faller utenfor arbeidslivet er veien kort til gruppen av vanskeligstilte, og man er heller ikke en sannsynlig deltaker i neste sesong av «Huset».

Det fins flere ordninger med bostøtte, startlån og gunstige renter som kan være til hjelp, slik at man slipper å ende opp med å leie bolig hele livet. Norge har et skattesystem som favoriserer boligeiere mer enn leietakere. Dette innebærer at det i et lengre tidsperspektiv er mer gunstig å eie bolig framfor å leie den. Leiemarkedet er i dag kjennetegnet av korttidsleie og mange små boliger. Flere av de boligsosiale virkemidlene er innrettet mot å hjelpe vanskeligstilte med å kjøpe egen bolig. I tillegg til at eie av bolig er gunstig økonomisk, gir det for de fleste større stabilitet og trygghet. Erfaring med eierlinjen viser også at bomiljøer der mange eier egen bolig gir et bedre og mer stabilt bomiljø enn der det er stor andel leieboliger.

Eie bolig

Det boligpolitiske målet om at flest mulig skal eie sin egen bolig gjelder også for vanskeligstilte. De fleste virkemidlene er innrettet for å få flere inn i eid bolig, i stedet for å ha et regulert eller subsidiert utleiemarked. Leie før eie er et virkemiddel som legger til rette for at husstander som er i målgruppen for startlånsordningen, men som ikke oppfyller kravene til betjeningsevne i dag, skal sikres en stabil bolig og mulighet for å kjøpe boligen på sikt. Det forutsettes at kommunen vurderer at husstanden har et eierpotensial på sikt.

Leie bolig

Leie før eie er et tilbud der hvor husstanden ikke oppfyller kravene til betjeningsevne og egenkapital for å få lån nå, men er i målgruppen for leie av kommunal bolig. Kommunen vurderer at husstanden har et potensial for å eie bolig på et senere tidspunkt. Kommunen fremskaffer en bolig som er tilpasset husstandens nåværende og framtidige behov. Husstanden leier i tre eller fem år før de får anledning til å kjøpe boligen. Husleie tilsvarer kommunens utgifter knyttet til den konkrete boligen, slik at husstanden har mulighet til å spare til egenkapital i leieperioden. Alternativt kan gjengs leie/markedsleie benyttes, hvorpå overskuddet reflekteres i en redusert kjøpspris. Kjøpet av boligen etter tre eller fem år finansieres ved hjelp av oppspart egenkapital, startlån eller lån i ordinær bank og eventuelt tilskudd til etablering. Unge i etableringsfasen eller mennesker som må nyetablere seg er ikke i målgruppen for denne ordningen.

For unge som pga. hjernesvulst eller annen alvorlig sykdom ender opp som langvarige vanskeligstilte, er ordningen med Leie før eie midt i blinken og kanskje den eneste løsningen for å kunne skaffe seg egen bolig. Se på www.Husbanken.no og ta kontakt med hjemkommunen og bli vurdert for Leie før eie. Lev lurt, lei din egen bolig før du kjøper den!