Økonomi

Nye satser fra 1. mai 2017

Folketrygdens grunnbeløp og pensjonene ble med virkning fra 1. mai 2017 regulert i tråd med gjeldende regler for grunnbeløp og pensjoner. For den som har sett frem til en solid justering av kjøpekraften, fremstår nok årets oppgjør som heller magert og skuffende.

Rolf J. Ledal

Årets økning i pensjoner og uføretrygd utgjør ikke så mye som de fleste hadde håpet på.

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra kr 92 576,– til kr 93 634,–. Dette er en økning på kr 1058,–, noe som tilsvarer en økning på 1,14 prosent. Til tross for at Funksjonshemmedes fellesorganisasjon sammen med flere andre fremmet krav om at gjeldende regelverk måtte fravikes, og pensjonister og uføretrygdete måtte tilgodeses med en større økning, fulgte regjeringen regelverket som er en del av pensjonsforliket fra regjeringen Stoltenbergs tid. Dette regelverket er dessverre i stor grad basert på at det skal være en noenlunde lik økonomisk utvikling innenfor de forskjellige sektorene, noe som slår uheldig ut nå som oljesektoren har hatt en markant nedgang.

Grunnbeløpet, uføretrygd og alderspensjon under opptjening skal reguleres i samsvar med lønnsøkningen, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsøkning to år tilbake i tid. Alderspensjoner under utbetaling skal først reguleres med den same lønnsøkningen, og deretter fratrekkes 0,75 prosent. Den store virkningen dette får for pensjoner og uføreytelsene er svært uheldig, og det er etter Hjernesvulstforeningens syn et skrikende behov for å se på systemet for regulering av pensjoner og uføreytelser etter flere magre år. Til sammenligning kan det nevnes at lønnsoppgjøret for de fleste yrkesaktive i år er på ca. 2,4 prosent.

Som et resultat av de nye satsene får uføre og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet en inntektsøkning på 1,14 prosent. Alderspensjoner under opptjening blir også økt med 1,14 prosent. De som allerede får sin alderspensjon utbetalt får pga. pensjonsforlikets systematiske underregulering med 0,75 prosent kun en økning på 0,38 prosent. I tillegg til reguleringene pr. 1. mai, er det også noen justeringer i vente for minstepensjonistene, heldigvis av det positive slaget. For alderspensjonister med minste pensjonsnivå øker satsene med 0,55 prosent, og noen av satsene øker ytterligere pr. 1. september som det også gjorde i fjor høst.

De årlige minsteytelsene for uføretrygdede blir etter reguleringen:

  • Ordinær sats: 213 486 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)

  • Ordinær sats for ung ufør: 249 066 (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)

  • Høy sats: 232 212 (2,48 G, enslig uføretrygdet)

  • Høy sats for ung ufør: 272 475 (2,91 G, enslig uføretrygdet)