Politikk

Valg 2017

Rolf J. Ledal

Hjernesvulstforeningen har ikke til hensikt å fortelle medlemmene hvilket parti de bør stemme på. Vårt anliggende er å oppfordre folk til å benytte seg av sin rett til å velge landets fremste tillitsvalgte, de 169 stortingsrepresentantene. 78,3 % av de stemmeberettigete valgte å benytte seg av sin demokratiske rettighet ved stortingsvalget i 2013, mens kun 59,94 % valgte å avgi stemme ved kommunevalget i 2015. Mandag 11. september har du din sjanse til å påvirke hvem som skal styre landet de kommende fire årene.

Basert på Stortingets sammensetning vil således HM Kongen etter alt å dømme gi Erna Solberg i oppdrag å fortsette som statsminister med en borgerlig regjering eller gi Jonas Gahr Støre oppdraget med å danne en ny regjering. Tradisjonelt sett har de største regjeringspartiet valgt å plassere egne fremtredende politikere i rollen som statsråd for helse og omsorg, da dette er et av de største og vanskeligste områdene å styre innenfor politikken. Sammen med Arbeids- og sosialdepartementets ansvarsområder utgjør helse og omsorg det meste av det som vi kan kalle rammefaktorer for det gode liv.

I tillegg til en oppfordring til medlemmene om å stemme ved høstens stortingsvalg, vil Hjernesvulstforeningen også komme med en oppfordring til politikerne. Valget i høst er ikke bare et valg som handler om taburetter. For oss med nedsatt funksjonsevne handler dette valget om retten til frihet og et godt liv. Det gode arbeidet som er startet i perioden 2013–2017 må fortsette. Pakkeforløpene må utvikles videre og «etterforløp» med fokus på funksjon i større grad enn diagnose må etableres. En nasjonal strategi for hjernehelse må komme på plass med en tilhørende operasjonalisering av målene i strategien.

Hjernesykdommer er det området som treffer flest av oss gjennom livet. Hver 3. nordmann vil få en hjernesykdom i løpet av sitt liv. På Hjernerådets medlemsmøte 25. april leverte Hjernesvulstforeningen et tydelig budskap til statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tre viktige mål for oss og som vi håper at også politikerne vil stille seg bak, ble der presentert i form av enkel sjekkliste. Disse gjentas her slik at alle politikere kan ha de friskt i minnet.

  • Inkludering av all intrakraniell neoplasi i strategiplanen for hjernehelse

  • Fokus på funksjonsnedsettelser og ikke diagnoser

  • Sikre rettigheter til livslang behandling og oppfølging

For den som har fulgt helsedebattene i de siste månedene, så er det lite som skiller Aps helsepolitikk fra Høyres. Aps Torgeir Michaelsen sa under Dagens Medisins kreftkonferanse ved Radiumhospitalet 6. april i år at Ap hadde den samme helsepolitikken som regjeringen førte, og at Bent Høie fikk karakteren «OK+» som helse- og omsorgsminister. Hjernesvulstforeningen er av naturlige årsaker utålmodige med våre hjertesaker og er takknemlige for alle de positive endringene som har kommet vår gruppe til gode de siste årene, og slutter seg til karaktersettingen fra Ap. Videre stiller Hjernesvulstforeningen som krav at helse- og omsorgsministeren fortsatt må få en såpass god karakter av opposisjonen, og helst en enda bedre karakter av brukerne. Sitt ikke hjemme og klag på politikerne, 11. september kan du gi din karakter!