Behandling

Ola Borten Moe – toppsjefen med ansvaret for forskning!

Rolf J. Ledal og Trond Jære 

Da Ola Borten Moe ble utnevnt til statsråd med ansvar for forskning og høyere utdanning i regjeringen Støre, ble det nok mange overraskede fjes i landet.

Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

De færreste hadde nok sett for seg ham i denne rollen rundt kongens bord, men han er nok en svært velegnet mann å ha i denne posisjonen. Bred erfaring, gjennomføringskraft og -vilje, kombinert med «bestillerkompetanse» innenfor markedet for produktet fra den høyere utdanningen er gode kvalifikasjoner å ha med seg når en slik viktig stilling skal bekles til det beste for landet.

Hjerne Dets utsendte skulle egentlig møte statsråden på hans kontor i starten av februar, men dessverre så ble han smittet av korona. Han stilte derfor velvillig opp via digital kanal for vårt intervju, noe vi er takknemlige for. Det å få litt av en statsråds tid for et lite tidsskrift som vårt medlemsblad er, er ingen selvfølge. Vi har i år bestemt oss for å intervjue statsråder med ansvar innenfor områder av stor betydning for oss, og først ute er altså den som har ansvaret for forskning og at det utdannes nok leger, sykepleiere, psykologer, ergoterapeuter, helsefagarbeidere og andre som har betydning for vår behandling og hverdag. Vår samtale med Borten Moe tok oss selvsagt innom de områdene vi anser som viktige, men vi hadde også fokus på å forsøke å bli litt bedre kjent med ham og det han står for som menneske. I dette intervjuet ønsker vi å la dere som lesere få ta del i litt av det som har formet ham og ført ham frem til den plassen han i dag har ved kongens bord.

Statsråden ble tidlig gjort ansvarlig og kjent med arbeidslivet da han ble bonde samme år som han var ferdig med ungdomsskolen og begynte på videregående skole. Så snart russelue og russefrakk ble hengt bort i 1995, var han også på listen som kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Trondheim. I kommunestyret satt han i 12 år, den første perioden som nestleder i kirke- og kulturkomiteen. I sin andre periode var han leder for oppvekstutvalget. Samtidig med sitt kommunalpolitiske virke studerte han også agronomi, statsvitenskap og historie. Fra 2001 ble han politisk rådgiver i Sp, 25 år gammel, og vararepresentant til Stortinget. I 2005 ble han innvalgt som fast stortingsrepresentant, og ble i løpet av sin andre periode på Stortinget også medlem av regjeringen Stoltenberg, den gangen med ansvar for olje- og energisaker. Innen Senterpartiet ble han også medlem av landsstyret i 2005 og 1. nestleder fra 2011.

Innovasjon og produksjon

Etter valget høsten 2013 valgte Borten Moe å tre tilbake fra politikkens øverste nivå, og ble senere direktør for avdelingen for innovasjon i Siva – selskapet for industrivekst – et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg. Utvikling og kompetansebygging ble hovedfokuset da, og senere ble han en av gründerne bak oljeselskapet Okea som i løpet av sin tid på sokkelen utenfor Trøndelag har gått fra å være 45 ansatte til over 200. I Okea har han ikke bare vært eier og gründer, men har også tatt del i selve utvinningen. Han gikk fra kontorpult til læretid på Draugen-plattformen, og etter et år i lære hadde han blitt plattformsjef.

Alt dette mens han fortsatt er bonde hjemme på gården Skjefstad vestre på Leinstrand som produserer korn og kylling til norske forbrukere. Borten Moe er en mann som får til mye og som vi nå vender oss til når det gjelder å få til noe når det gjelder koordinering av forskningsarbeidet og tildelinger til den livsviktige forskningen på hjernesvulster. Ansvaret for forskning er i Norge delt opp i sektorer, men Borten Moe har ansvaret for Norges forskningsråd som er et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ.

Forskningsrådet har ansvar for å øke kunnskapsgrunnlaget og bidra til å dekke samfunnets behov for forskning ved å fremme grunnleggende og anvendt forskning og innovasjon. Styret i Forskningsrådet har ansvaret for at deres arbeid følger vedtektene, men Kunnskapsdepartementet har ansvaret for etatsstyringen av Norges forskningsråd og for at Forskningsrådet når de målene som er satt for virksomheten. Dette inkluderer fastsetting av prinsippene for sektordepartementenes styring, mens det er det enkelte departement som er ansvarlig for styringen av midlene som kanaliseres igjennom Forskningsrådet. 

Kunnskapsdepartementet har også ansvaret for at universiteter og høgskoler som er underlagt Staten. I dag er det ti universiteter, fem høyskoler og seks vitenskapelige høyskoler underlagt Kunnskapsdepartementet. Norge har også en rekke private høyere utdanningsinstitusjoner, og 17 av dem mottar statlig tilskudd. All denne utdanningen skal altså Borten Moe styre på øverste nivå, og/eller legge frem forslag til Stortinget om å tildele midler til. Sammen med Helse- og omsorgsdepartementets Ingvild Kjerkol har Borten Moe således det overordnete ansvaret for at den nødvendige forskningen som vi og andre pasientgrupper er avhengige av både gjennomføres og benyttes i klinisk arbeid. Hvem som har ansvaret for hva fremgår av oppdragsdokumentene til universitetene og de regionale helseforetakene.

Satsning på forskning

Det som er hevet over enhver tvil er at den forskningen som utføres skal være av internasjonal klasse og at vi skal i tråd med den nasjonale handlingsplanen for klinisk forskning møte en hverdag hvor klinisk forskning og pasientbehandling går hånd i hånd. Oppdragsdokumentet setter krav til at klinisk forskning skal være en integrert del av all klinisk praksis og pasientbehandling. Dette er ikke noe som bare kan være en svulstig formulering og som tas frem i festtaler. Det bevilges milliarder til dette arbeidet, og for oss som pasientgruppe er det ikke lett å se at dette har blitt en del av hverdagen, ennå. Det må jobbes på nye måter og vi må få se økt kvalitet gjennom standardiserte prosedyrer ved sykehus og universiteter, nye nevropatologiske undersøkelser, vevsdatabanker og annet som trengs for at vi skal komme oss dit som handlingsplanen peker.

Her setter vi vår lit til at Borten Moe tar styringen og lar ny kunnskap gro, samtidig som det legges til rette for økt samarbeid mellom det offentlige og private. Han har solid erfaring fra begge områder, og er uten tvil en som får gjennom det han setter seg fore. Nå håper vi at han kan hjelpe oss med å få gjennomslag i regjeringen for den nødvendige utviklingen og forskningen, sammen med Ingvild Kjerkol som er den som gir oppdragene til de regionale helseforetakene. De høyere utdanningsinstitusjonene og sykehusene er bundet sammen i et fellesskap som skal sikre oss behandling i verdensklasse. For å nå dit, trengs det handling. De dyktige forskerne og behandlerne trenger nå penger og klare styringssignaler. Strategier og handlingsplaner er allerede på plass. Vi er også sikre på at det ligger solide gevinster for norsk næringsliv og venter på resultatet av forskningen. Det er ingen grunn til å tro at ikke vi som nasjon kan være like ledende innenfor helsefeltet som vi er på oljefeltet.

Kort om:

Ola Borten Moe, født 6. juni 1976 i Trondheim. Gift med Anna Ceselie Brustad Moe i 2008 som er tidligere stortingsrepresentant og nå jobber med næringspolitikk. To døtre, Ingeborg og Karen. Barnebarn av tidligere statsminister Per Borten. Forsknings- og høyere utdanningsminister fra 14. oktober 2021 med ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til fagskole, generelle kompetansepolitiske saker, utdanningsstøtte, forskning og høyere utdanning. Bonde med korn- og kyllingproduksjon på Leinstrand i Trondheim, plattformsjef og så mye annet i løpet av sitt yrkesliv, så langt.