Økonomi

Trygdeoppgjøret 2021

Grunnbeløpet i folketrygden øker med 4,98 prosent fra 101 351 kroner til 106 399 fra 1. mai 2021. Etter årets trygdeoppgjør blir pensjoner under utbetaling regulert høyere enn antatt lønnsvekst.

Trygdedrøftingene 2021 er gjennomførte etter gjeldende regler for regulering av grunnbeløpet og pensjoner. Alderspensjonene under utbetaling blir i år regulert etter særskilte regler, i tråd med vedtakene Stortinget fattet i desember 2020 og i februar 2021. I år blir den årlige reguleringen av alderspensjon under utbetaling i tråd med et gjennomsnitt av lønns- og pris-økningen. Det ligger i tillegg inne en kompensasjon for 2020, som gjør at nivået blir som om reguleringa var slik også i 2020. Samlet gjør det at pensjonistene kommer vesentlig bedre ut enn vanlige lønnsmottakere, ifølge arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Tallgrunnlaget er drøftet med Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne.

Slik blir reguleringen

Alderspensjon under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som er regulerte gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 4,98 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 3,83 prosent. Alderspensjon fra folketrygden under utbetaling får en økning i pensjonen på 4,99 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 3,58 prosent. Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon blir regulert på same måte. Regjeringen har sammen med Stortinget økt pensjonene til enslige minstepensjonister i flere omganger. Fra 1. mai 2020 ble disse minstepensjonene økt med 4000 kroner, og fra 1. juli 2021 øker de med ytterligere 5000 kroner.

Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto

Regelverket

Grunnbeløpet, uføretrygd og alderspensjon under opptjening skal bli regulert i samsvar med lønnsøkningen, justert for eventuelle avvik mellom forventa og faktisk lønnsøkning to år tilbake i tid. Stortinget har vedtatt at alderspensjon under utbetaling fra folketrygden i år skal bli regulert med et gjennomsnitt av lønns- og prisøkningen. Formelt blir dette gjort ved at en fastsetter særskilt lønnsøkning som gir at en ved et fratrekk på 0,75 prosent ender med en økning i tråd med et gjennomsnitt av lønns- og prisøkningen, medregnet en kompensasjon for 2020. Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister blir og regulert med en særskilt lønnsøkning og deretter justert for effekten av levealdersjusteringa for 67-åringer i reguleringsåret. Den nye reguleringen vil gi pensjonistene svakere utvikling i år med gode lønnsoppgjør, men samtidig skjerme de fra realnedgang i år med svak lønnsvekst. Den nye reguleringen er i tråd med pensjonsforliket og er på sikt forventet å gi samme innsparing som lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. Nytt grunnbeløp og reguleringssatser blir formelt fastsett ved kongelig resolusjon 21. mai 2021.