Hjernesvulstforeningen

Søk om forskningsstipend!

Hjernesvulstforeningen lyser med dette ut forskningsstipend for 2019.

Rolf J. Ledal 

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Formålet er støtte til klinisk forskning rettet mot hjernesvul-strammede i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling, rehabilitering og omsorgsarbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer hjernesvulstrammede og deres pårørende i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Den det søkes forskningsstipend for må minimum ha en mastergrad og være tilknyttet etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra. Det kan søkes om støtte til:

 • Forskning som omhandler fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet (med de unntak beskrevet under)

 • Ph.d.-stillinger

 • Postdoktorstillinger knyttet til institusjon som kan tildele ph.d. innen fagfeltet

 • Frikjøp av personer i eksisterende forskerstillinger (seniorforskere), for-utsatt godkjenning fra arbeidsgiver.

 • Ekstra driftsstøtte når kommunenivået er involvert i gjennomføringen av prosjektet.

Dette kan det ikke søkes om støtte til:

 • Prosjekter med hovedtilknytning til institusjon i utlandet

 • Basalforskning

 • Modellutprøvinger, metodeutvikling eller kvalitetssikring

 • Utredninger eller kartlegginger

 • Opprettelse av registre

 • Postdoktor- eller seniorforskerstillinger uten navngitt forsker

I behandlingen vil klinisk, pasientnær forskning, Postdoktorstipend og frikjøp av seniorforskere, Ph.d.-søknader med navngitt kandidat prioriteres og vektlegges. I vurderingen av søknadens kvalitet, vektlegges kandidatens kvalifikasjoner, veileders og prosjektgruppens kvalifikasjoner, problemstillingens relevans for fagområdet, prosjektets metodebruk, originalitet og gjennomførbarhet, relevans og beskrivelse av brukermedvirkning.

Søknaden skal blant annet inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse på maks 4 sider.

 • Plan for publisering og implementering av ny kunnskap.

 • Grad av brukermedvirkning skal beskrives i alle prosjekter. Hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes.

 • Øvrige krav fremgår av søknadsskjemaet.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til post@hjernesvulst.no.

Frist for innsending er 1. februar, tildelingen gjøres kjent ultimo mai.