Hjernesvulstforeningen

Takk for gavene!

Årets donasjoner til forskning og annet formålsarbeid har virkelig gått langt over våre forventninger.

Rolf J. Ledal

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Gaver fra Facebookaksjoner, minnegaver og vippsing har gitt grunnlag for økt innsats regionalt og sentralt. I den grad det har fulgt spesifikke ønsker med gavene eller donasjonene, så blir det selvsagt etterfulgt og ivaretatt.

Nytt av året er at vi skal bruke en del av pengene som vi har mottatt til å lyse ut et eget forskningsstipend som deles ut i slutten av mai måned i 2019. Her vil det være mulig for forskere på alle nivåer å kunne søke om tilskudd til sin forskning innenfor hjernesvulstområdet. Mer om dette kan du lese om i egen sak på motstående side. Uten de generøse gavene fra alle de som har bidratt, ville dette aldri blitt en mulighet.

Hjernesvulstundersøkelsen 2019

Et annet resultat av donasjonene er at Hjernesvulstforeningen starter jubileumsåret 2019 med å lage sin egen undersøkelse, Hjernesvulstundersøkelsen 2019, som skal bidra til å gi økt innsikt i hvordan livet leves når man er rammet av en hjernesvulst. Pårørendes vilkår blir også en del av undersøkelsen, her skal vi fremskaffe ny viten innenfor flere områder. Denne undersøkelsen vil vi presentere funnene av på fagdagen i Hjernesvulstuken 2019. Her håper vi at sårt tiltrengt kunnskap vil bidra til økt fokus på behandling, rehabilitering og rettigheter. Vårt interessepolitiske arbeid vil i hvert fall bli styrket av en slik undersøkelse.

Ellers er gavene fantastiske bidrag til våre formålsaktiviteter, dvs. likepersonstjenesten og annet informasjonsarbeid. Med ca. 12 000 som lever med hjernesvulster i landet er det fortsatt et stykke frem til vi når fram til alle rammede og deres pårørende. Nettopp det å nå ut til alle med informasjon og et tilbud er viktig for Hjernesvulstforeningen, da den ensomheten man lett kjenner på blir raskest mindre med et opplevd fellesskap og likepersoner å kontakte.

Som godkjent fra Innsamlingskontrollen er det strenge krav til hvordan vi benytter innsamlede midler. Det at vi følger regnskapsnormen og har et tydelig og åpent regnskap er en forutsetning for at vi kan motta donasjoner og gjøre rede for bruken av disse. Fra Innsamlingskontrollens kommentarer til regnskapet for 2017 sakser vi følgende:

 • Forskjellen fra regnskapet for 2016 og 2017 er natt og dag. Det er tydelig at man har gjort en stor jobb for å innrette seg etter NRS (f) god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Vi har bare en kommentar til notene, og ellers var alt helt topp.

 • Styrets årsberetning for 2017 er svært inngående i sin beskrivelse av organisasjonens konkrete arbeid gjennom året. Vi vil derfor oppfordre dere til å bruke denne informasjonen i organisasjonens kommentarfelt på vår hjemmeside. Dette er svært nyttig informasjon for giverne.

 • Vi kan ikke se at det foreligger note som omtaler lønn til ledelse/styre. Selv om dette skulle være 0 så må det nevnes i notene.

 • Prinsippnote for deling av kostnader. Med deres tillatelse vil jeg gjerne bruke dette som eksempel på svært nøyaktig utført arbeid for prinsippnote. Dette er helt etter boka!

 • I forhold til det fokus vi har hatt ved regnskapsgjennomgang har vi ellers ingen kommentarer. Basert på de tall som fremkommer i regnskapet har vi kommet frem til følgende nøkkeltall for 2017:

  Innsamlingsprosent:

  69,8%

  Formålsprisent:

  85,7%

  Administrasjonsprosent:

  9,9%