Økonomi

Flere mistet bostøtten i fjor

Rolf J. Ledal

I tillegg til alvorlig sykdom er det ingen som trenger tilleggsbelastningen med å måtte flytte fra eget hus og egen hage.

I Norge er det en målsetning at flest mulig skal eie sin egen bolig. Videre er det en målsetning at nesten alle som ikke eier egen bolig, skal kunne leie en bolig uten behov for sosialstønad. Når man blir alvorlig syk er nettopp en tilværelse med fast bopel og et forhåpentligvis godt sosialt nettverk en viktig faktor for mestring. Vi vet også at ikke bare den syke blir rammet av situasjonen, nære pårørende blir også sterkt involvert i pleie og daglig omsorg. Tryggheten en får i egen bolig og med en ordnet økonomi kan utgjøre et hav av forskjell i en slik situasjon.

I en slik situasjon blir dessverre økonomien fort skadelidende, og oppsparte midler er gjerne noe som det må tys til når sykepenger blir til arbeidsavklaringspenger og senere uføretrygd. Begge disse ytelsene er basert på ren matematikk med utgangspunkt i tidligere inntekt og forsørgeransvar. Her er det ingen mulighet for å kunne forhandle seg til økte ytelser. Sånn må det jo være i et rettferdig system, du får det du har rett til.

Ved innføring av den nye uføretrygden ble det lagt opp til at de fleste ville få en økning av sin ytelse. Et av de store spørsmålene mange stilte seg i den forbindelse var: «Hva betyr dette egentlig for meg? Får jeg bedre råd med uføretrygd i stedet for uførepensjon?»

Sammen med den økte uføreytelsen vanket det også en høyere skattlegging av ytelsen, samt større sjanse for å bryte inntektsgrenser for støtteordninger.

En av de viktigste støtteordningene for mange med svak økonomi er bostøtte. Bostøtte er en behovsprøvd tilskuddsordning som alle kan søke på. Ordningen administreres av Husbanken, og man må søke gjennom kommunen man bor i. Husbanken har som et resultat av mange henvendelser vedrørende bortfall av bostøtte kommet med en generell uttalelse, da det ikke er mulig å kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikten.

Seniorrådgiver Jorunn Rogne Tennfjord i Husbanken forklarer på generelt grunnlag til Romerikes Blad hvorfor mange uføre opplevde at bostøtten deres ble redusert eller falt bort i 2015:

«Bostøtten beregnes ut fra forholdet mellom boutgifter og inntekt. Som hovedregel benyttes siste avsluttede skatteligning ved beregning av bostøtte. Bostøtten har i de siste årene blitt underregulert. Dvs. at satsene for beregning av bostøtte ikke har fulgt den ordinære utviklingen i uførepensjon. Da Husbanken tok i bruk nye ligningsopplysninger sommeren 2015 hadde de fleste uførepensjonistene fått noe økt inntekt. De fleste uføre opplevde da at bostøtten ble redusert, og for mange falt den helt bort.

I 2015 ble også satsene for beregning av formuestillegget økt fra 16 til 65 prosent. Dvs. at netto formue ut over fribeløpet blir lagt til inntekten med 65 prosent. Dette førte til at om lag 3500 bostøttemottakere fikk reduksjon eller bortfall av bostøtte.

Det er Stortinget som fastsetter satsene for beregning av bostøtte.»

Hjernesvulstforeningen har to ganger tatt opp med ansvarlig komite på Stortinget bekymringer vedrørende våre medlemmers økonomiske situasjon i forbindelse med innføring av ny uføretrygd. Data fra Husbanken viser altså at en forholdsvis stor gruppe som tidligere kvalifiserte til bostøtte ikke lenger mottar en slik ytelse. Det er grunn til å tro at denne gruppe består av mennesker som har forholdsvis lav formue. Formuen er heller ikke lett omsettelig, da boligen ofte i realiteten utgjør deres formue.

Hjernesvulstrammede er en gruppe som også har lav deltakelse i arbeidslivet på grunn av sykdom og påførte behandlingsskader. Den nye uføretrygdens økte adgang til å ha arbeidsinntekt ved siden av uføreytelsen treffer således ikke våre medlemmer i stor grad. Det er vår påstand at den nye uføreordningen ikke gjør det lettere for svært mange av våre medlemmer å øke sin egen inntekt gjennom arbeid. Kombinert med en redusert bostøtte har den tekniske økningen i uføreytelsen faktisk medført redusert inntekt. Dette er ikke akseptabelt, og Hjernesvulstforeningen vil ta opp dette med Regjeringen og Stortinget. Det er vårt krav at de som taper på den nye ordningen må få forbedret sin økonomiske situasjon.