Økonomi

Økonomisk støtte – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende

Har du eller dine nærmeste økonomiske vanskeligheter på grunn av kreftsykdom? Da kan du søke Kreftforeningen om:

- et bidrag for å lette den økonomiske situasjonen

- strakshjelp i en overgangssituasjon (økte utgifter og/eller inntektstap)

- støtte til utgifter som ikke dekkes av det offentlige

- støtte til rehabilitering/velferdstiltak for hele familien

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX

Beløpets størrelse

Innvilget beløp varierer fra 3000 til 12 000 kroner hvis søker er enslig. For søkere med forsørgeransvar kan det gis inntil 20 000 kroner.

Støtten er en engangsbevilgning, men ved tilbakefall, seneffekter eller behov for rehabilitering kan det unntaksvis gis ny støtte. Støtten fra Kreftforeningen skal komme i tillegg til, ikke i stedet for offentlige ytelser.

Hvordan søke?

Du må fylle ut et søknadsskjema og legge ved legeerklæring for den kreftsyke, i tillegg til lønnsslipp og likningsutskrift/selvangivelse for alle i husstanden med inntekt. Du finner elektronisk søknadsskjema på www.kreftforeningen.no under Råd og Rettigheter.

Søknadsfristen er den 10. i hver måned, og man får svar innen den 25. samme måned.

Har du spørsmål om ordningen for økonomisk støtte eller om utfyllingen av søknadsskjemaet, kontakt Kreftlinjen på tlf. 800 57 338 eller bruk e-post: rettigheter@kreftforeningen.no.

Noen pasienthistorier

«Tusen, TUSEN takk! Dere lyser opp en hard hverdag på mange måter, men at dere også bidrar til personlige økonomiske oppturer ble altså for meg en stor STOR glede dette året.»

En kvinne med uhelbredelig kreft skriver:

«Har fra før hatt lite mellom hendene. Nå er det økte utgifter i forbindelse med sykdom. Dette gjør at det blir lite igjen for å gjøre noe sosialt som øker livskvaliteten. Har en privat gjeld/lån som jeg har veldig lyst til å betale tilbake ettersom jeg ikke vet hvor lang tid jeg har igjen å leve.»

«I disse periodene er det ikke så mye til overs til å gjøre gøye ting med familien, og det er jo en tid der det å kunne reise bort litt og ta en pause fra alt oppleves som godt og viktig. Hovedgrunnen til at jeg søker om økonomisk støtte er først og fremst å kunne gjøre noe kjekt med barna mine og mannen min», skriver en annen kvinne med brystkreft.

Søkernes økonomiske situasjon

Alle søkernes økonomiske situasjon vurderes i forhold til boutgifter, gjeld, formue og inntekter. SIFOs standard brukes for å gjøre vurderingene. Søknadene avslører ofte en stor grad av sosial og økonomisk nød:

«Behandlingen i seg selv og alt som den fører med seg er veldig tung, og tyngre blir det når vi må bekymre oss økonomisk».

«Økonomiske forhold og familiens knappe ressurser påvirker min psykiske tilstand. Og dette oppleves som en belastning i tillegg til all usikkerheten og utryggheten som min alvorlige kreftsykdom medfører…».

Mange har barn

41 prosent av søkerne har barn under 18 år, som er fem prosent mer enn i 2013. Disse familiene opplever særskilte utfordringer.

En enslig forsørger vil gjerne glede barnet sitt, spesielt i sykdomsperioden, men opplever det veldig tøft ikke å ha råd til det. Hun skriver: «Sykdommen min har påvirket sterkt datteren min psykisk, hun sliter veldig med redsel, bekymringer som har gjort at hun har forandret personligheten sin. Jeg som mor får lyst til å glede henne med noe kjekt for at hun skal smile og være glad opp i alt det tøffe hun er i, men det er så tøft for meg, for det har jeg ikke råd til.»

Kreftforeningen er opptatt av å videreformidle slike historier og kunnskap for at vi i enda større grad kan bidra til å påvirke hverdagen til mennesker som på grunn av kreftsykdom får det svært vanskelig økonomisk.

Nøkkeltall 2014

 • 619 søknader :453 innvilget (73 prosent)

 • 4 128 000 kroner ble fordelt

 • Bevilget beløp var i gjennomsnitt på 8636 kroner

Om søkerne

 • 72 % er mellom 36 og 66 år. Om lag 19 % er mellom 18 og 35 år, og 9 % er over 66

 • 67 % er kvinner, 33 % er menn

 • 41 % har barn under 18 år

 • Ca. 22 % er ikke født i Norge

 • 49 % av søkerne er i kurativ behandling

 • 16 % i lindrende behandling

 • 15 % går til kontroller etter endt behandling.

 • 42 % har fått vite om ordningen fra sykehussosionom

 • 20 % har fått vite om ordningen fra kreftkoordinator