Digitalt

E-helse – hva betyr det for deg?

Rolf J. Ledal

For hundre år siden var legene alvorlige menn som kun snakket til pasienten. Brukermedvirkning og kommunikasjon var naturlig nok ikke spesielt godt utviklet i et samfunn som knapt nok hadde akseptert at kvinner hadde fått stemmerett.

I 2016 skjer det imidlertid mye mer innenfor samhandling og kommunikasjon enn det man opplevde i tidligere tider. Pasientens helsevesen er kommet for å bli. «Ingen beslutning om meg, uten meg» har blitt vårt mantra.

Gjennom å leve med egen sykdom i et informasjonssamfunn blir også pasienten en viktig bidragsyter i valg av behandling. Medisinsk fagpersonell er best på fagkunnskap, pasienten er best på seg selv. Pasient og lege er blitt likeverdige samarbeidspartnere. Det er viktig at pasienten selv er kritisk og krevende i samhandlingen med behandler, for å unngå at feil under behandling oppstår.

Hva trengs så av ny teknologi og samarbeidsmåter for å sikre at pasientens helsevesen blir mer enn en floskel? Likeverdig tilgang på informasjon er en viktig grunnstein. Før måtte man spørre legen om prøvesvar, eller vente lenge på svar i postkassen. Nå er det «responsibility to share», som det heter på engelsk. Hele befolkningen får sin kjernejournal som skal være tilgjengelig for sykehus og leger, hvor viktig medisinsk informasjon er samlet.

Informasjonsdeling på sikre plattformer i form av minjournal.no er kommet for å bli. Her kan den enkelte motta svar i samme øyeblikk som legen, og man kan lese notater fra innleggelser og polikliniske konsultasjoner. På minjournal.no kan du også legge inn en liste over medisiner som du bruker. Stadig mer informasjon blir tilgjengelig på sikre digitale plattformer. Sikker forvaltning av slike data som skal være tilgjengelig også for pasienten i sin egen stue krever noe helt annet enn når man holder alt innenfor sykehusets tykke murer.

Nytt av året er at Helsedirektoratet er splittet, og et nytt direktorat for E-helse er opprettet. På helsenorge.no finner du ikke bare direktoratet, men også en mengde tjenester som for eksempel dine e-resepter, betalte egenandeler og annet. Skal du bytte fastlege er også dette stedet du oppsøker. Mesteparten av det som man før enten måtte møte opp personlig for, ringe og stå i telefonkø eller sende brev om, kan man nå gjøre ved hjelp av Bank-ID i hjemmets lune rede.

Er du i tvil om sikkerheten er god nok når du skal bruke disse tjenestene? Det er ingen grunn til å frykte at noe kommer på avveier. Med sikre digitale plattformer som krever innlogging med Bank-ID eller tilsvarende på samme høye sikkerhetsnivå er du som bruker maksimalt sikret. Den nye løsningen er tryggere enn det de fleste har som eksisterende løsning inn mot seg selv, hvor man får sensitiv info levert pr. brevpost i en ulåst postkasse.